Transport Polska Anglia Przeprowadzka – WiDo Trans

Aktualności -> Przewóz towarów z i do Wielkiej Brytanii po Brexicie | Data publikacji: 2020-12-14

Przewóz towarów z i do Wielkiej Brytanii po Brexicie

Przewóz towarów z i do Wielkiej Brytanii po Brexicie

Zmiany w transporcie i podróży po Brexicie

Wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej kierowców i przewoźników czekają nowe wymogi, które będą musieli spełniać od 1 stycznia 2021 roku. W konsekwencji brexitu przewóz oraz podróżowanie ulegnie zmianie i zostanie poddane nowym obostrzeniom, do których trzeba się będzie dostosować wraz z nowym rokiem. Warto zapoznać się z nowymi procedurami, zmianami w zasadach organizacji ruchu drogowego, oraz potrzebnymi dokumentami. Nie wszystkie postanowienia są jeszcze pewne, a niektóre wciąż są ustalane pomiędzy UE a UK.

Zmiany dla kierowców po brexicie

By wykonywać swoją pracę na terenie UE, brytyjscy kierowcy będą wciąż musieli posiadać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej Kierowcy (Driver Certificate of Professional Competence, CPC). Kierowcy pracujący dla przewoźników brytyjskich posiadający aktualne CPC nie muszą nic więcej robić w związku ze zmianami w transporcie po brexicie. Jeśli jednak kierowca posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej wystawione przez państwo członkowskie Unii, powinien na przyszłość wymienić je na brytyjskie.
Inaczej sprawa wygląda przy kierowcach pracujących dla przewoźników europejskich. Dla tych brytyjskie CPC wraz z 1 stycznia traci ważność. Aby uzyskać Europejskie świadectwo kwalifikacji zawodowej, należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu w kraju UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Dla brytyjskich kierowców wciąż wymagane będzie prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz niekiedy międzynarodowe prawo jazdy (IDP). Obowiązywać będzie również brytyjski paszport. Europejscy obywatele do 1 października 2021 roku będą potrzebowali tylko krajowego dowodu tożsamości do wjazdu do Wielkiej Brytanii. Po tej dacie w wyniku zmian w przemieszczaniu się po brexicie obowiązywało będzie okazanie paszportu.

Zmiany dla przewoźników brytyjskich po brexicie

Sprawa licencji dla operatorów wciąż jest jeszcze niepewna, jednak pewne jest, że od 1 stycznia 2021 wymagana będzie „Brytyjska licencja na poruszanie się po Wspólnocie”. Dodatkowo potrzebna będzie zielona karta ubezpieczenia komunikacyjnego, aby prowadzić pojazdy w UE. Potrzebne też będą dokumenty rejestracyjne pojazdu, czyli karta pojazdu (V5C) lub świadectwo wynajmu pojazdu VE103 oraz naklejka z kodem GB z tyłu pojazdu i naczepy.

Zmiany dla przewoźników z UE po brexicie

Operatorzy UE będą potrzebować licencji wydanej w kraju, w którym znajduje się ich siedziba, oraz kopię licencji wspólnotowej. Potrzebna też będzie zielona karta. Nadal będzie można wykonywać przewozy kabotażowe na terenie Wielkiej Brytanii. Firmy transportowe muszą zapewnić swoim kierowcom wszystkie stosowne dokumenty, a kierowcy muszą posiadać je przy sobie podczas przewozu.

Przewożenie towarów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej po brexicie

Przewoźnicy podczas przewozu towarów przez granicę wybierają jedną z czterech procedur:
 • Prenotyfikacja
 • Wspólna procedura tranzytowa (CTC)
 • Procedura odprawy czasowej (ATA)
 • Procedura TIR (Transports Internationaux Routiers)
Przedsiębiorca wybiera procedurę odpowiadającą typowi jego przesyłki. Przy każdej procedurze obowiązuje jedna z dwóch deklaracji bezpieczeństwa i ochrony: wywozowa deklaracja skrócona (EXS) i przywozowa deklaracja skrócona (ENS). W związku z obecną sytuacją pandemiczną do 30 czerwca nie obowiązuje deklaracja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony towarów przywożonych z UE do Wielkiej Brytanii.
Przy wywozie do UE z Wielkiej Brytanii żywności na własny użytek istnieją ograniczenia, do których trzeba będzie się stosować od 1 stycznia 2021 roku. Zabroniony jest przewóz produktów pochodzenia zwierzęcego zawierających mięso i nabiału. Istnieją wyjątki jak mleko w proszku dla niemowląt. Inaczej trzeba się pozbyć lub skonsumować produkty przed albo na granicy. Ograniczenia dotyczą również niektórych roślin i produktów roślinnych.
Podczas wywozu towaru kierowca musi przejść przez procedury celne. Eksporter w Wielkiej Brytanii ma obowiązek dopilnować wszystkich procedur. Po ich zakończeniu kierowca otrzymuje pozwolenie na kontynuacje przejazdu (P2P).
Kierowca musi posiadać wszystkie dokumenty, by spełnić wymogi wjazdu do danego kraju na terenie UE.
Przedsiębiorca, wywożąc towary z Wielkiej Brytanii, musi potwierdzić u przedsiębiorcy wwożącego towary do UE, że zostały spełnione wszystkie niezbędne formalności i procedury, udzielić wszelkich instrukcji przewoźnikom i kierowcom, dostarczyć potrzebną dokumentację dla zgłoszenia przywozowego UE i przygotowanie jej kopii. Od 1 stycznia w związku ze zmianami po brexicie przedsiębiorca musi również zadbać o spełnienie wymogów dotyczących deklaracji EXS w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przewozu.
Po zakończeniu odprawy towary mogą być przewiezione do miejsca przeznaczenia. Na granicy UE kierowca musi mieć obowiązek posiadania dokumentu, który danej konwencji np. w przypadku konwencji ATA kierowca musi posiadać podstemplowany karnet ATA przez organy celne UE zgodnie z procedurami unijnymi. Po dostarczeniu towarów należy zdać karnet ATA odbiorcy towaru.
 
Przy wywozie towarów akcyzowych z Wielkiej Brytanii kierowca musi posiadać jeden z dokumentów
 • kopię elektronicznego dokumentu administracyjnego (eAD)
 • dokumentację handlową, na której jasno widnieje administracyjny numer referencyjny (ARC) dla eAD
 • papierowy formularz W8 dla produktów energetycznych
 • kopię zgłoszenia celnego
Przy produktach zwierzęcych, roślinnych i innych kontrolowanych do UE firma transportowa i kierowca powinni się upewnić, że:
 • trasa transportu jest sprawdzona
 • kontrola graniczna, przez którą przejeżdża kierowca ma uprawnienia do tego typu towaru
 • przedsiębiorca przekazał kierowcy wywozowe świadectwo zdrowia (EHC)
Przewożąc zwierzęta z Wielkiej Brytanii do UE przedsiębiorcy będą musieli zadbać o świadectwo EHC oraz zadbać, by było podpisane przez upoważnioną osobę po inspekcji ładunku. W przypadku wywozu roślin i produktów roślinnych należy zaopatrzyć się w świadectwo fitosanitarne (PC). Kierowca posiada obowiązek posiadania ze sobą kopii EHC oraz PC. Świadectwo połowowe jest wymagane w przypadku przewożenia złowionych ryb do spożycia przez ludzi. Aby przewieźć żywe zwierzęta, przewoźnik będzie potrzebował złożyć wniosek do państwa członkowskiego UE, który obejmuje:
 • zezwolenie dla przewoźnika w UE
 • świadectwo kwalifikacji zawodowych
 • świadectwo homologacji środka transportu

Przewożenie towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii po brexicie

Przed wyjazdem z Unii Europejskiej kierowca powinien sprawdzić, czy przedsiębiorca dokonał wszystkich unijnych procedur wywozu oraz przywozu do WB. Od 1 stycznia 2021 roku potrzebne będą deklaracje EXS dla towarów opuszczających obszar celny UE. Kierowca musi posiadać dla każdej przysyłki dowód zgłoszenia celnego w postaci numeru MRN, numeru EORI przedsiębiorcy lub unijnego zgłoszenia wywozu MRN.
Podczas przewozu towarów akcyzowych kierowca przed wyjazdem z portu musi zapewnić sobie kopię eAD.
Przy przewozie zwierząt żywych, roślin i produktów roślinnych eksporter będzie miał obowiązek posiadania oryginalnego, ręcznie podpisanego świadectwa EHC oraz wszelką dokumentację wymaganą przez CITES.

Call Now Button